Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมี ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระ และอาจารย์ผู้ประสานงานประจำโครงการฯเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการฯ และทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่างโดยจัดตั้งให้โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่นักเรียน

Share this post