Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ นางเหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการฯ และ นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ โดยมี ซิสเตอร์ สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และ มิสมยุรี เจริญยิ่ง อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ร่วมเป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท
วีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการและทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งทางโครงการฯ ยังสนับสนุนทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 10 ทุน ต่อปี

นอกจากการสนับสนุนทางด้านการศึกษาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์แล้ว ทางโครงการฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์ให้ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่นักเรียนภายในโรงเรียน และต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยจัดให้คณะผู้บริหารหรือคณะครูของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและประสานงานร่วมกับทางโครงการในด้านการสรรหานักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จะได้รับสิทธิในการเดินทางศึกษาดูงานสำนักงานใหญ่ของทางโครงการในต่างประเทศ 1 ท่านต่อปี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ในอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

Share this post