Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลกันยานุกูล

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนชลกันยานุกูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ดร.เหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยมี นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐพล พุทธเกิด และอาจารย์อรัญญา เตียวสามารถ อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลกันยานุกูล อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการฯ และทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

Share this post