Engenius International ลงนาม MOU โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และ โรงเรียนสารวิทยา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และ โรงเรียนสารวิทยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ โรงเรียนหอวัง นางเหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการฯ  และ นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีรายนามโรงเรียน ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนหอวัง
  2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
  4. โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  6. โรงเรียนสารวิทยา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนในนามที่กล่าวข้างต้น โดยมีฝ่ายบริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ผู้ประสานงานประจำโครงการฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฯ ที่ได้รับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส เม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมนี เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเนเธอแลนด์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศอุปถัมภ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และ โรงเรียนสารวิทยา อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการและทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

Share this post