Engenius International ลงนาม MOU โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 โรงเรียน

Engenius International ลงนามMOU โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 โรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และนางเหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการฯ ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 โรงเรียน โดยมี ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความแข็งแกร่งทัดเทียมสากล นอกจากนี้โครงการยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการและทางรัฐบาลสหรัฐฯ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งยังมอบส่วนลดให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะสั้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ 19 โรงเรียนที่ร่วมลงนามประกอบไปด้วย    

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
 9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
 10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
 12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
 15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
 17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
 19. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

 

ด้าน ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวถึง การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกด้านการศึกษายังต่างประเทศให้นักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีทางเลือกที่หลากหลายในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เมื่อเด็กนักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษายังต่างประเทศมากขึ้น ก็จะมีความรู้ ความสามารถ ความคิดใหม่ๆ  เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน และมีโอกาสที่ดีมากขึ้นในการเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ

ทั้งนี้ด้าน นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ได้เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงค่อยเริ่มพัฒนา จนกลายเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ทำหน้าที่จัดส่งนักเรียนไปเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุด ASSE ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในด้านการสนับสนุนนักเรียน การบริการที่มีคุณภาพมีตัวเลือกประเทศจำนวนมาก ด้วยความที่อยากเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนไทย การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทั้ง 19 โรงเรียน ถือเป็นเกียรติแก่โครงการฯ พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยต่อไป

Share this post