ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ***สำคัญมาก นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน

announce-student

***สำคัญมาก นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2563 ***

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่นี่
https://forms.gle/bXCz9Yi5gwwsGvMU7

โทรติดต่อ
085-503-6522

หรือ Line >>> https://lin.ee/CFL1qlL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2564-2565 มีรายชื่อทั้งหมด 119 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.กนกกร ตระกูลวารี
2.กรณ์พงศ์ ชวิทย์ฤทัยกุล
3.กรรนธมล ตั้งจิตปิยะนนท์
4.กฤชเชษฐา เชิงพนม
5.กฤติยา เข่งพิมล
6.กัญญาวีย์ ศิริมานะกุล
7.กาญจน์ สิทธิสาร
8.กำลังใจ ธรรมเกษร
9.กิติภูมิ พุทธสอน
10.คณิศร สว่างไสว

11.คีตกานท์ หอมจรรยา
12.จารุพิชญ์ ภิรมย์ลาภ
13.จิรภัทร อ่ำแจ้ง
14.เจย์ดา ไซมอน
15.ฉัตรินทร์ ภิโนรันรัตนกุล
16.ชญานิศ รัตนภาส
17.ชดากานต์ สุรวัฒนวิเศษ
18.ชนะชน ปั้นแตง
19.ชนิญญา วัชรสุกิจ
20.ชรินรัตน์ รัตน์วงศ์ตระกูล

21.ชลชญา ลักษณ์ชนน
22.ชัญญา การัณย์สุทธ์
23.ชัญญา สิทธินันทวิทย์
24.ชัญญานุช พบจันอัด
25.ชาลิสา แซ่เฉ่า
26.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
27.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
28.ฐณิอรห์ อินทร์ฐานะ
29.ฐิตารีย์ จันทร์จรูญพงษ์
30.ฐิติวัณณ์ พัฒนวงศ์ไทย

31.ณฐา สุทธิธนาคม
32.ณัชชา ร้านจันทร์
33.ณัชชากานต์ ชั้นประเสริฐ
34.ณัฏฐกิตติ์ โลจนาภิวัฒน์
35.ณัฏฐพร ชมภูโคตร
36.ณัฐณิชา อินทรักษา
37.ณิชารัศม์ พงษ์พันธ์เดชา
38.ดุสิต เจียมโฆสิต
39.ตฤณ อังศุสิงห์
40.ทอฝน ณ ถลาง

41.ทักษภร อุดมวงศ์
42.ทัสชา ปิณฑวิรุจน์
43.แทนหทัย สุขไทย
44.ธนภัทร เครือน้ำคำ
45.ธนภัทร แซ่เล้า
46.ธนาธิป อุดมชัย
47.ธนานพ อุปนันท์
48.ธมิกา คูตรีสุคนธ์
49.ธัญชนก โนนสูง
50.ธัญญาวรรณ ทศานนท์

51.ธารพร ฐานะวโรธร
52.ธีร์จุฑา ปิยะธรรมวุฒิกุล
53.ธีรโชติ สกลผดุงเขตต์
54.นภสร ลาภประกอบกิจ
55.นรเศรษฐ์ วัฒนะฐิติภัค
56.นราวิชญ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
57.นัทลี ราชพลสิทธิ์
58.นันท์ชญาน์ นรัจฉริยางกูร
59.นันท์นภัส ปีติยา
60.บวรลักษณ์ สระมูล

61.บุญลิตา ฝึกฝนจิตต์
62.เบญญาภา ทองโชคชัย
63.ปรมธร ปรียาชีวะ
64.ปรียากร เจียรวิบูลยานนท์
65.ปวรัตน์ ชวณิชย์
66.ปวริศา เนื่องจำนงค์
67.ปวีณพร พันสด
68.ปัณณพร ธนพลเกียรติ
69.ปัณน์ ทรงกิตติ
70.ปุณณวิช ทองโชติ

71.พราวแสงเดือน ไววัฒนากร
72.พฤกษ์ ด่านลักษณโยธิน
73.พลอยรวีย์ โรจน์สัจจะกุล
74.พอภัจจ์ แจ่มพล
75.พัชริดา เทพอารีนันท์
76.พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์
77.พิมพ์ชนก เพิ่มทรัพย์
78.พิมพ์รวี โกมลวิทยาธร
79.พิรธัช วิสุวรรณ
80.พีรกานต์ จรกันต์รัศมี

81.เพชรทาย แสงอุรัย
82.แพรวา ว่องศรีอุดมพร
83.ภัทรกร ทรงวรัชญ์
84.ภูดิศ แก้วภักดี
85.ภูมิพัชร์ คงศักดิ์สิริกุล
86.เมธาวงศ์ เมธานุวัฒน์
87.เมธิสา โมกขะสมิด
88.รัชพล ผลพูล
89.รัฐนันท์ พันธุปรีชารัตน์
90.ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน
91.วรธันย์ ลัคนานันทน์
92.วรวรัญชน์ จันตมุทธา
93.วรัทยา จันทร์ต้น
94.วริยดา นิติกิจไพบูลย์
95.วริศ วงศ์วิวัฒน์
96.วริศนันท์ วัชชโรติโกมล
97.ศรุดา เตชะสกุลมาศ
98.ศิวกร สีทานนท์
99.ศุภณัฏฐ คงชู

100.ศุภศิษฏ์ นาดเสนอินทร์
101.เศรษฐ์ พรรณมณีลักษณ์
102.สรชา บรรเทิงจิตต์
103.สรวิชญ์ ปาณัฐโยธิน
104.สลิตตา จันทรบุตร
105.สิริการย์ ทัพฤทธิ์พรศิริ
106.สุชัญญา วิสุทธารัมณีย์
107.สุทธินีย์ กลิ่นภู่
108.สุพิชชา ประสงค์ธรรม
109.สุพิชฌาย์ วัชระสุขโพธิ์
110.สุรประวีณ ทวีศักดิ์
111.สุสัณฐินี กิตติพล
112.หาญชัย ศาลติกุลนุการ
113.อนัณส์เอก ทัศพรสรศิลป์
114.อรนิชชา กรนิวัตกุล
115.อัครวัฒน์ เพ็ชร์ภักดี
116.อัครวิชญ์ ไร่คลองครุ
117.อาธีนา สิทธิวราภรณ์
118.อิตธิกร หังสพฤกษ์
119.อิสรีย์ นิศยันต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม
120. ธัญมน เพชรสุภา
121. กันตินันท์ จันทะเขต
122. ปวริศ ทรัพย์เพิ่ม
123. กัลยกร พูลสัมบัติ
124. ร้อยตะวัน แก้วแช่

Share this post