โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีที่อเมริกา สำหรับนักเรียนชั้น ม.3-ม.5 สู่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตมัธยมปลาย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (นักเรียนแลกเปลี่ยน )

student exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (นักเรียนแลกเปลี่ยน )

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 – 11 เดือน เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี หรือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต (หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ นักเรียนแลกเปลี่ยน ) และจะได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์ โดยจะพํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของรัฐบาล

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษานอกจากนั้น นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน
  2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาแล้ว)
  3. มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
  4. ไม่ติดเกรด 0 ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
  5. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
  6. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในโครงการที่เข้าร่วม
  7. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  8. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอุปถัมภ์พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยน คลิกที่นี่

หากสนใจสมัครสอบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม อื่นๆ โทร 02-117-4742

Share this post