สักครั้งหนึ่งในชีวิต น้องๆนิสิต นักศึกษา ควรได้เข้าร่วม Work and Travel โครงการทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา คุ้มเกินคุ้มอย่างแน่นอน! มารู้จักกับโครงการกันก่อน

web-engenius-4

มารู้จักกับโครงการกันก่อน

Work and Travel USA โครงการทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 และระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกัน ผ่านการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ตัวแทนในประเทศไทย องค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Educational & Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลสหรัฐ (U.S. Department of State)

Work   and   Travel เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Work and Travel เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในต่างแดนโดยเน้นการทำงานจริง (Working) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange)  เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมอมริกัน และเข้าใจวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกับชาวอเมริกันและนานาชาติ พร้อมทั้งโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการทำงานซึ่งเป็นภาษากลางที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน
 • เสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดโอกาสให้มีการทำงานระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียน
 • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
 • ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1
  ***ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาในชั้นอุดมศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น***
 3. ยังคงสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษาอยู่ก่อนวันเดินทาง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 20
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 5. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 6. ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 7. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ภายใต้กฎของโครงการ Work and Travel อนุญาตให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่เท่านั้น หลังจากนั้นนิสิต นักศึกษาจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการทำงาน

Share this post