Fager’s Island Restaurant-1

โครงการ Work and Travel in USA at
Fager's Island Restaurant

ตำแหน่งงาน Kitchen Worker

Working Location : Fager’s Island Restaurant

Job Title : Kitchen Worker

Start Date :

  • Earliest date students may begin work: 03/07/2021
  • Latest date students may begin work: 03/31/2021
  • Earliest date students may end work: 06/07/2021
  • Latest date students may end work: 07/07/2021

English level required : Advanced

Salary : $13 per hour

Tips : No

Hours : Average 35 hours per week

Job Description : Back of House position working in a fast paced high volume kitchen could include both preparing salads and cold appetizers as well as delivering food to customers and ensuring a positive guest experience. ($13/hr). Job could include Cook working in a high volume kitchen preparing hot food, set up and break down of cooking stations, prep, and working expo stations. ($13/hr).  Job could include Dishwasher position working in the kitchen, washing dishes and stocking clean items

รัฐแมริแลนด์ (Maryland)

รัฐแมริแลนด์ (Maryland) เป็นรัฐอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีเมืองหลวงชื่อ แอนแนโพลิส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ติดทางตอนใต้ของรัฐเพนซิเวเนีย

ในอดีตรัฐแมรี่แลนด์มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้น การใช้แรงงานและทาสชาวแอฟริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2015 แมริแลนด์มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอยู่ใกล้กับวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายสูงซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบริการการศึกษาระดับสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์กรแลกเปลี่ยนและสถานที่เข้าร่วมโครงการปลายทาง
ซึ่งทาง เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่อาจควบคุมและไม่มีส่วนได้เสียกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที