นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย (เมืองซิดนีย์) 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย
ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International Australia Short Exchange Program) ที่ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน International House สาขา Bondi Beach สภาพแวดล้อมดี โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่มและพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลียครอบครัวละ 2 – 4 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในช่วงบ่ายของทุกวัน เพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
Australia Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 7 ตุลาคม 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี และมีสถานะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนภายในเมืองซิดนีย์ International House สาขา Bondi Beach สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ 

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 149,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองซิดนีย์ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่บ้านละ 2-4 คน) 
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(เบเกอร์สฟีลด์)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที