นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International UK Short Exchange Program) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง Speak Up London ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน โซน 1 บนถนน Oxford Street 

นักเรียนจะได้ทัศนศึกษา ณ แลนด์มาร์คต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน และเมือง Cambridge, Oxford, และ Brighton  ในวันเสาร์

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
LONDON CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 29 เมษายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี 

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ในช่วงเช้าของทุกวันตั้งแต่เวลา 8.45 – 12.00 น. นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนในสถาบันสอนภาษา Speak Up London ที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่บนถนน Oxford Street ใจกลางกรุงลอนดอน 

นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นต้น (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะเรียนกลุ่มปิดกับนักเรียนไทย ตามกฎของ British Council)

ในช่วงบ่ายของทุกวันตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นักเรียนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงลอนดอน น้อง ๆ จะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูงโดยพักบ้านละ 2 – 4 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ชาวไทยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

โปรแกรมทัศนศึกษา

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
50,000 บาท
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – กรุงลอนดอน ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 4 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (เมืองโอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนภายในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับ โฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้งส์)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้งส์ และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทาง เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที