OLD นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (เมืองโอ๊คแลนด์) 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International NZ Short Exchange Program) ณ โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง ชื่อว่า Waitakere College ตั้งอยู่ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นทุกวัน

เมืองโอ๊คแลนด์อยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียน Waitakere College มีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะได้พักอาศัยอยู่กับ โฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 23 เมษายน 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี 

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

วันจันทร์-ศุกร์ เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ ณ Waitakere College 

วันเสาร์           ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ โอ๊คแลนด์ เช่น Pataka Museum, ParaParaumu Beach, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

โปรแกรมทัศนศึกษา

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 179,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
30,000 บาท
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองโอ๊คแลนด์ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 3 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ (บ้านโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(ลอสแอนเจลิส)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที