นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา (ลอสแอนเจลิส) 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
ณ Pismo Beach ชานเมือง LA 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International USA Short Exchange Program) ที่ Pismo Beach ชานเมือง Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง และเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกา เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นที่ Pismo Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ 

พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 1-4 คน

นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในช่วงบ่ายของทุกวัน เพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น USA CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 16 เมษายน 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18 ปี

จุดเด่นกิจกรรมโครงการนี้ คือ

 • เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวอเมริกัน (High School Shadow Program)
 • เที่ยว Universal Studio  1 วันเต็ม
 • ทัศนศึกษาใน LA Downtown 3 วัน 2 คืน ก่อนเดินทางกลับไทย
 • เดินทางหลังสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม
 • พักเมือง Pismo Beach สำหรับคนที่ชื่นชอบชายทะเล (Pacific Coast)
 • เยี่ยมชม Cal Poly University โอกาสสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

โปรแกรมทัศนศึกษา

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
50,000 บาท
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – ลอสแอนเจลิส ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 3 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้งส์)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้งส์ และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอนระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทาง เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที