โครงการออแพร์ (Au Pair)

เมื่อเป็นออแพร์แล้วจะได้อะไร

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor Visa)
2.
ค่าตอบแทน $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
4. อาหารและที่พัก พร้อมห้องส่วนตัว (พักกับ Host family)
5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
6. การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City  5 วัน
7. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
8. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1.5 วันและวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน
10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติการเป็นออแพร์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

1. เพศหญิง (เท่านั้น)
2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
6. ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
8. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

1. ทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกใบสมัคร
2. ทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษและทดสอบทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นออแพร์
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเป็นออแพร์ให้ครบและเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กตามกำหนดเวลา
4. รอการติดต่อกลับจากทางครอบครัวอุปถัมภ์ และจะถูกสัมภาษณ์โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์โดยตรง
5. ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับผู้สมัครออแพร์
6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า และเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครออแพร์กำหนดวันเดินทาง
8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

•  ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
•  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Program Fee) 43,800 บาท
•  ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 12,000 บาท

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที