นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา (ลอสแอนเจลิส) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
ณ ลอสแอนเจลิส 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อเมริกา เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International USA Short Exchange Program) ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกา เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมือง ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ
2 – 3 คน

นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 1 เมษายน 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 1 – 6 เท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio, Huntington Beach และ California State University

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – ลอสแอนเจลิส ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าเรียนและค่าที่พัก (พักกับโฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2-3 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนภายในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับ โฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที